O PROJEKTU

U skladu sa svojom misijom, da unapredjuje, zalaže se i poboljšava kvaliteta života osoba u potrebi Caritas Barske nadbiskupije je započeo jos jedan projekat u oblasti promocije mentalnog zdravlja
"OPEN MIND".

 

Projekat je nastao kao rezultat potrebe da se poboljša društvena i politička zastupljenost osoba koje imaju problema sa mentalnim zdravljemi u Crnoj Gori i da se ojača angažman i unaprijedi djelovanje crnogorskog nevladinog sektora u ovoj oblasti.

Partner u projektu je Caritas Italije, a kofinansira se sredstvima iz fondova Evropske Unije. Trajanje projekta je dvije godine, a realizovaće se na teritoriji četri opštine: Bar, Podgorica, Kotor i Nikšić.

Projekat će se baviti nekim od osnovnih problema koje se tiču oblasti mentalnog zdravlja:

  • Slaba društvena participacija i politička zastupljenost mentalno oboljelih osoba koje su često udaljene iz svojih društvenih zajednica i koje su izolovane u zatvorenim institucijama;
  • Mali prostor koji se daje temama vezanim za mentalno zdravlje i ugrožene grupe u političkoj agendi i na javnim raspravama;
  • Nedovoljna saradnja između zdravstvenog i socijalnog sektora, kao i između vladinih i nevladinih aktera u oblasti mentalnog zdravlja;
  • Stigma koja postoji u crnogorskom društvu prema osoba sa mentalnim oboljenjima što njihovo uključivanje u društvo čini teže ostvarivim.

Takođe dio projektnih aktivnosti će biti usmjerene na jačanje i izgradnju kapaciteta nevladinog sektora. Planirano je da tehnički kapaciteti 20 nevladinih organizacija budu unaprijeđeni zahvaljujući posebnim obukama i razmjeni iskustava sa drugim lokalnim, nacionalnim i EU nevladinim organizacijama. Obuke predviđene projektom će pokriti i ojačati sve glavne aspekte djelovanja NVO organizacija: kvalitet unutrašnjeg menadžmenta, sposobnost pisanja projekata i traženje finansija, zastupanje i lobiranje, metodologija samopomoći i međusobne pomoći.

U sklopu aktivnosti planirano je i formiranje radnih grupa u svakom od gradova koje bi predstavljale određenu vrstu foruma na kojem bi ljudi iz različitih branši imali priliku da razgovaraju o problemima osoba koje imaju poteškoća sa mentalnim zdravljem. Radne grupe će činiti predstavnici NVO, državnih institucija, pacijenata i njihovih porodica, profesionalaca iz oblasti zdravstva i socijalnih pitanja, predstavnika medija i ostalih zainteresovanih za ovu oblast, i baviće se oblikovanjem lokalnih politika u ovoj oblasti. Formiranje ovih timova je prvi očekivani rezultat realizacije projekta i inovativni pristup koji ima za cilj da unaprijedi saradnju između javnih institucija sa jedne strane i civilnog sektora i službi za mentalno zdravlje sa druge.

KOJI SU CILJEVI PROJEKTA

 

• Kvalitetnije političko predstavljanje NVO-a koje se bave zaštitom ugroženih grupa sa posebnim fokusom na organizacije
koje se bave mentalnim zdravljem;

• Pružanje podrške NVO-ima koje se bave mentalnim zdravljem kako bi ova ciljna grupa postala aktivan učesnik društvenog i političkog života;

• Stvaranje novih prilika da se NVO-i uključe u proces donošenja odluka i u promovisanje dijaloga sa vladinim sektorom;

• Promovisanje društvene reintagracije ljudi koji imaju problema sa mentalnim zdravljem u Crnoj Gori.

CILJNE GRUPE

 

• 20 NVO koje rade sa ovom ciljnom grupom

• 100 ljudi koji imaju problema sa mentalnim zdravljem

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 

• Da 20 nevladinih organizacija prođe obuku i razmjeni svoja iskustva;

• Da se 100 ljudi upozna sa standardima EU o mentalnom zdravlju;

• Da se formiraju četri radne grupe sa 80 učesnika koje će se sastajati minimum tri puta godišnje;

• Da se održi deset informativnih kampanja;

• Da u toku projekta bude obezbjeđen materijal u vidu brošura, video-spota, websaita i postera;

• Da 500 osoba bude informisano o problematici mentalnog zdravlja.

 

Top
  • Follows us our servcies