CARITAS

O CARITASU

 

Caritas je međunarodna dobrotvorna (humanitarna) organizacija Katoličke crkve. Ona želi da pruži pomoć svakom čovjeku. Ona moli one koji imaju da daju onima koji nemaju. Cilj je da svaka osoba može živjeti životom dostojnim čovjeka.

Caritas poput Samarićanina (Lk 10, 29-37) ide putevima svijeta i svakoga koga nađe slomljenog, ranjenog, kraj puta, čisti i previja mu rane. Pritom ne pita otkud dolazi i kuda ide, ni kako se zove, niti kojim jezikom govori, Jednostavno mu previja rane i diže ga na sopstvene noge ne naređujući mu kojim putem ubuduće treba da ide. Za ono što mu je učinio ne traži nikakvu nagradu.

MISIJA CARITASA BARSKE NADBISKUPIJE

 

Misija Caritasa Barske nadbiskupije je da se aktivno zalaže za društveni progres, fizičko, duhovno, psihološko i socijalno blagostanje, socijalnu pravdu i unapređenje kvaliteta života u različitim oblastima i da na osnovu kršćanskog milosrđa i altruizma razvija solidarnost među ljudima bez obzira na socijalno porijeklo, rasu, vjerske, etničke, nacionalne, polne i druge razlike.

OBLASTI RADA CARITASA BARSKE NADBISKUPIJE

 

Caritasa Barske nadbiskupije realizuje aktivnosti u nekoliko oblasti: socijalna služba/servisi, rad sa mladima, zdravstvo, obrazovanje / edukacija, urgentna pomoć ljudima u nevolji, razvoj civilnog društva i ekonomski razvoj (razvoj socijalne ekonomije).

Ciljne grupe sa kojima je Caritas Barske nadbidskupije radi su: mladi, osobe sa invaliditetom, stari, djeca, socijalno ugroženo stanovništvo, Romi i nezaposleni.
Aktivnosti Caritasa Barske nadbiskupije se realizuju u: Baru, Ulcinju, Podgorici, Danilovgradu, Tuzima, Nikšiću, Cetinju, Plavu (Gusinju).

 

PROJEKTI CARITASA BARSKE NADBISKUPIJE
 • Jačanje civilnog društva
 • Kućna njega I pomoć u kući za stare osobe
 • Kućna njega I pomoć u kući za osobe sa invaliditima
 • Dnevni boravak za stare osobe
 • Topli obrok za stare osobe
 • Centar za pomoć i podršku djeci I mladima sa teškoćama u razvoju u domenu edukacije, terapije i socijelne integracije
 • Informativno edukativni centar za mlade
 • Ljetnji kampovi za mlade
 • Dopunska nastava za djecu u osnovnoj i srednjoj školi
 • Škola računara
 • Kursevi stranih jezika
 • Preventivna edukacija mladih o bolestima zavisnosti
 • Cerntar za edukaciju i komunikaciju za Romsku djecu
 • Razvoj omladinskog rada u zajednici
 • Promocija i razvoj volonterizma
 • Promocija i razvoj socijalne ekonomije
 • Pomoć u hrani i sredstvima za higijenu

Tokom mjeseca se kroz razne projekte pomoć se pruži za preko 2500 korisnika

CARITAS ITALIJA

 

Caritas Italije (CI) je pastoralna organizacija Italijasnke Episkopalne Konferencije za promociju humanitarnog rada. Cilj organizacije je da promoviše "svjedočenje o milosrđu za cjelokupni razvoj čovječanstva, zatim socijalnu pravdu i mir, sa posebnom pažnjom na ljude u nevolji i sa uglavnom pedagoškom funkcijom" (Član 1 Statuta).

CI je osnovan 1971 godine i u suštini je povezan sa 220 italijanskih župnih Caritasa koji rade na polju animiranja crkvene i civilne zajednice, na promociji socijalnih sredstava i usluga kao što su savjetovališta, Posmatrači siromaštva, prijemni centri, itd..

Među aktivnostima kojima se bavi, tu su: organizovanje i koordinisanje akcija prilikom vanrednih situacija u Italiji i inostranstvu; u saradnji sa drugim organizacijama, sprovodi razna istraživanja socijalnih problema; promoviše volonterizam i podržava obuke operatora koji se bave socijalnim problemima, doprinoseći ljudskom i socijalnom razvoju zemalja na jugu, između ostalog i putem raznih kampanja.

U stalnoj saradnji sa ostalim evropskim partnerima, Caritas je godinama bio uključen u intezivan i neprekidan rad u okviru evropskog konteksta, u tri glavne oblasti:

• Međunarodna saradnja za razvoj i humanitarnu pomoć;

• Evropska Unija i socijana politika;

• Project Cycle Management za EU projekte.

U globalnom kontekstu gdje jaz između bogatih i siromašnih raste iz dana u dan, i postaje sve mučniji, korisnici usluga Caritasa Italije u Evropi predstavljaju najranjivije grupe, tj. ljude koji žive sa velikim potrebama na marginama našeg društva.

Među prioritetima Caritasa Italije u ovoj oblasti su podrška i jačanje lokalnih partnera, prije svega NVO, kako bi se promovisala: zaštita ljudskih prava, fenomen socijalne isključenosti (na primjer u slučaju manjina, starih lica, osoba sa posebnim potrebama), zatim promocija mira i pomirenja, socio-ekonomskog razvoja ugroženih grupa, obuka socijalnih radnika, međureligijski i međuetnički dijalozi i rješavanje konflikata.

U ovom trenutku, CI koncentriše svoju pažnju i predanost na posebne geografske oblasti: oblast Balkana (BiH, Makedonija, Kosovo, Srbija, Crna Gora, Albanija), Istočna Evropa (Bugarska, Moldavija), Kavkaska regija (Jermenija i Gruzija) i Grča i Turska.

U isto vrijeme, važno je naglasiti da je CI član Komisije za Socijalnu Politiku Caritasa Evrope, federacije koju čine 47 nacionalnih Caritasa iz Evrope. Štaviše, CI je član nekoliko mreža u Italiji, među kojim a je i mreža posvećena problemima mentalnoig zdravlja, ljudskom trafikingu, seobama, a nekoliko lokalnih Caritasa organizuje grupe za samopomoć, Udruženja pacijenata, i bavi se jačanjem zajednice. Kroz ove mreže razvijeno je mnogo dobrih praksi i korisnog materijala prilikom treninga za podsticanje javnog zalaganja i umrežavanja, i upravo ova Evropska dimenzija rada je sada dostupna da se prenese i u Crnu Goru.

Top
 • Follows us our servcies